Site menu:

Verhuisd

De locatie Spinnekop is verhuisd naar Molenwijk 15 in Amsterdam.

Zie de pagina Contact - Route voor meer informatie.Tarieven - Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

1.
Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als cliŽnt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de cliŽnt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
2.
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 75 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliŽnt, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiŽnten worden behandeld.
3.
De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliŽnt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
4.
Indien door de cliŽnt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro- betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliŽnt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro- incasso, dan wel van de acceptgiro- betalingsopdracht.
5.
Zodra de cliŽnt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
6.
Indien de cliŽnt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliŽnt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van Ä 20,- , alles exclusief omzetbelasting.
Tarieven Fysiotherapie >>
Tarieven Hulpmiddelen >>
Tarieven Medische fitnesstraining >>
Tarieven Perfect Pilates >>